26.3.
2021

Mimořádné kolo příjmu žádostí do prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“

Pro urychlení čerpání prostředků z prioritní osy 3 „Vzdělání a kvalifikace“ v rámci Fondu mikroprojektů vyhlašuje Euroregion Silesia mimořádné kolo určené pouze pro žadatele o dotaci z této osy.

26.3.
2021

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů v roce 2021

Přestože rok 2021 je prvním rokem nového programového období, současný program Interreg V-A Česká-republika – Polsko pro období 2014-2020 a Fond mikroprojektů, který je jeho nedílnou součástí, bude ukončen až v roce 2023. Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia tak i v tomto roce pokračuje příjem nových žádostí o dotaci na projekty menšího rozsahu. K dispozici na projekty je aktuálně ještě téměř 900 tisíc eur. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

26.3.
2021

Český sekretariát Euroregionu Silesia se přestěhoval

Od února 2021 je český sekretariát Euroregionu Silesia v Opavě přestěhován, a to na ulici Pekařskou 4. Nově má kanceláře v 2. patře této budovy. Nové telefonní a e-mailové kontakty najdete zde. Oficiální sídlo Euroregionu Silesia – CZ zůstává beze změny (Horní náměstí 69, Opava, 746 01).

22.12.
2020

Výsledky 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 10. prosince 2020 se konalo 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 14 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

6.8.
2020

Výsledky 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 25. června 2020 se konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia, a to formou videokonference. Na tomto zasedání bylo projednáno 33 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

6.8.
2020

Příjem žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 pokračuje

10. kolo příjmu žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 je do 7. září 2020. Všechny žádosti předkládané do prioritní osy 2 musí naplňovat povinný indikátor „Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví". Příjem žádostí do všech tří prioritních os bude pokračovat i v roce 2021, přičemž jedinou omezující podmínkou je ukončení všech projektů nejpozději do konce roku 2022. Příjem žádostí bude v 11. kole ukončen 9. března 2021 a ve 12. kole pak 7. září 2021. Přehled všech termínů příjmu a schvalování žádostí Euroregionálním řídícím výborem najdete zde.

6.8.
2020

Dopad opatření proti šíření COVID-19 na realizaci přeshraničních projektů

Pokud na realizaci projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia mají dopad opatření proti šíření nemoci COVID-19, je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu, přičemž z výše uvedeného důvodu je možné požádat o prodloužení projektu i na dobu delší než 18 měsíců. V tomto případě však tuto změnu musí schválit Euroregionální řídící výbor. Všechny komplikace při realizaci aktivit projektů budou řešeny individuálně s manažery Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Další informace spojené s problematikou COVID-19 a jeho dopadem na realizaci projektů najdete na internetových stránkách Programu.

19.2.
2020

Výsledky 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru

Dne 12. prosince 2019 se v Opavě konalo 8. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Euroregionu Silesia. Na tomto zasedání bylo projednáno 31 projektů českých a polských žadatelů. Seznamy schválených, pozastavených a neschválených projektů najdete zde.

19.2.
2020

Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia

Evropská územní spolupráce je nástrojem politiky soudržnosti, jehož cílem je řešit přeshraniční problémy a společně rozvíjet potenciál různých území. Pro rok 2020, kdy si připomínáme 30 let od zavedení tohoto nástroje s názvem INTERREG, připravil Euroregion Silesia projekt s názvem „Propagace cestou k rozvoji přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia", který byl schválen k financování z Fondu mikroprojektů programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.

19.2.
2020

Jednání Valné hromady české části Euroregionu Silesia

Dne 17. února 2020 se konalo XXVIII. zasedání Valné hromady Euroregionu Silesia - CZ, na které byla mj. schválena zpráva o hospodaření za rok 2019 a rozpočet na rok 2020, byly projednány záležitosti programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, aktuální informace o přípravách na období 2020+ a záležitosti vlastních projektů Euroregionu Silesia.